Waar we voor staan

Anders denken, anders doen

De enorme omslag in het sociale domein en de herinrichting van de zorg, met de steeds grotere rol van de lokale overheden, vraagt om nieuwe ideeën en veel daadkracht. Het is inmiddels duidelijk dat het geen eenvoudige opgave is voor de vele spelers in dit ingewikkelde speelveld. De transformatie staat nog in de kinderschoenen en veel instellingen zijn niet of slecht in staat een echte omslag te maken. De eisen zijn ook niet gering. De zorg moet echt goedkoper worden. En tegelijkertijd moet de doelmatigheid groter worden én moet er maatwerk worden geleverd. De burger is ook aan zet en van haar wordt een actieve houding verwacht. De intenties achter deze grootscheepse reorganisatie zijn heel goed en vernieuwing is ook echt mogelijk.

Wij denken dat preventie het vliegwiel is naar een fundamenteel andere manier van organiseren. Niet alleen geneesgericht, maar ook participatie bevorderend. Preventie is voor ons het sleutelwoord voor de gewenste transformatie binnen de zorg en het sociale domein. Met de decentralisatie van de jeugdhulp, de nieuwe WMO en de participatiewet zijn er veel mogelijkheden voor preventie gekomen.

Het vraagt wel om een andere instelling. Wij weten uit praktijkervaring en (eigen) onderzoek wat preventie én anders organiseren kan opleveren. Een hoger rendement, voor mens en samenleving. Alle leden van het collectief hebben veel ervaring in de zorg en het sociaal domein. Wij kennen deze van binnen uit en weten hoe het anders kan. Onze expertise zetten wij in voor een gezondere samenleving en een duurzame op participatie gerichte zorg. Voor gemeenten, zorginstellingen en voor wijkteams.

Preventie als leidraad

Gemeenten

Gemeenten staan voor een stevige uitdaging om de transformatie concreet handen en voeten te geven. Preventie draagt bij aan het versnellen daarvan. Wij helpen gemeenten bij het ontwikkelen transformeren met preventie. Met onze inhoudelijke kennis, praktijkervaring en veranderexpertise. Wij begeleiden bij het ontwikkelen en implementeren van een effectieve aanpak.

 

Transformatie van dienstverlening

Zorg en welzijn

Zorg- en welzijnsinstellingen krijgen een andere positie waarin hun rol anders wordt: meer samenwerken, goedkopere en betere dienstverlening. Het centraal stellen van preventie draagt bij aan de gewenste vernieuwing. Wij helpen instellingen om hun dienstverlening te vernieuwen, zich in samenwerking te onderscheiden en zich daarmee (beter) te presenteren bij financiers.

Samen met preventie aan de slag

Wijknetwerken

Van wijknetwerken en sociale wijkteams wordt verwacht om effectieve hulp, veiligheid en brede samenwerking te bieden. Niet alleen reactief en hulp die ingaat op de vraag, maar pro-actieve hulp die erger voorkomt. En, een aanpak om het onstaan van problemen daadwerkelijk te voorkomen. Wij helpen wijknetwerken en sociale wijkteams om hun opgave helder te krijgen en een effectieve aanpak te implementeren.

Ons team

Wie we zijn

Het Preventie Collectief wordt gevormd door inhoudelijk gedreven ontwikkelaars. Afhankelijk van de opdracht betrekken wij psychiaters, psychologen, zorginhoudelijk- en bedrijfskundig adviseurs uit ons netwerk. Voor iedereen die wij betrekken geldt dat hij/zij veel ervaring heeft op het vlak van zorgvernieuwing en vanuit een intrinsieke verander-motivatie een bijdrage willen leveren aan effectieve preventie. Voor het welzijn van mensen, de samenleving en met daarnaast ook nog lagere maatschappelijke kosten als resultaat.

Ton Mosheuvel

Het aanspreekpunt voor het collectief is Ton Mosheuvel, een ervaren ontwikkelaar en veranderaar. Hij werkte bij de overheid, ICT dienstverlening en de (langdurige- en jeugd)GGZ. Hij zag in de levens van veel mensen hoe schade had kunnen worden voorkomen en hij heeft mede vormgegeven aan succesvolle preventie-programma’s. Daarmee zijn z’n ideeën ontstaan over hoe preventie veel effectiever kan worden uitgevoerd. En hoe dit voor de transformatie in zorg en het sociale domein een vliegwiel kan zijn. Preventie benadert hij vanuit een inhoudelijk, bedrijfsmatig en organisatiekundig perspectief. Hij is een sterke verbinder en weet mensen en organisaties in beweging te krijgen.

Ton Bakker MD/PhD

Ton Bakker is psychogeriater, lector aan de Hogeschool Rotterdam, en directeur van Stichting Wetenschap Balans. Zijn ideeën over preventie zijn ontstaan tijdens zijn jarenlange ervaring als bestuurder, specialist ouderengeneeskunde, docent en onderzoeker. Voor het preventie collectief vervult hij met name een rol als deskundige sparring-partner voor opdrachtgevers . Hij verzorgt Preventie Colleges en adviseert over hoe samenhangende preventie interventies in welke levensfase (vanaf het 15e jaar !) kan bijdragen aan langer en beter participeren van mensen in onze samenleving. Daarnaast coördineert en verricht hij onderzoek.

Alexander Hogendoorn MSc

Alexander Hogendoorn studeerde maatschappelijk werk, pedagogiek en bestuurskunde. Hij is werkzaam geweest in leidinggevende en adviserende rollen binnen de dak- en thuislozen zorg, de geestelijke gezondheidszorg, forensische- en ouderenzorg. Hij is gefascineerd door de invloed die sociale en overige omgevingsaspecten op individuele mensen heeft. Zijn ideeën over preventie komen voort uit zijn ervaring met kwetsbare groepen en met zorgvernieuwing en netwerkorganisatie. Hij is één van de oprichters en tevens adviseur, onderzoeker en gepassioneerd ontwikkelaar van het gedachtengoed voor het Preventie Collectief.

drs. Rozemarije Schlotter

Drs. Rozemarije Schlotter studeerde bio-psychologie en specialiseerde zicht in ketenzorg en netwerkorganisatie, met name binnen de ouderenzorg en maatschappelijke opvang. Zij werkte in verschillende rollen als manager, netwerkregisseur, adviseur en bestuurder binnen de academische zorg en binnen advies- en netwerkorganisaties. Zij brengt energie en vertrouwen in samenwerkingsverbanden door de essentie van de opgave te vertalen naar professionele- en bestuurlijke samenwerkingsprocessen en door deze met een inhoudelijke gedrevenheid aan te jagen. Binnen het collectief is Rozemarije actief als kwartiermaker, adviseur of projectleider.

Dr. Canan Ziylan

Canan Ziylan is als voedingswetenschapper gepromoveerd aan Wageningen Universiteit op het voorkomen van ondervoeding bij thuiswonende ouderen. Haar missie is het vergroten van aandacht voor voeding in de zorg. Dat doet ze als docent bij de opleiding Verpleegkunde op Hogeschool Rotterdam, waar ze tevens onderzoeker is bij projecten rondom geriatrische revalidatiezorg en dementiezorg. Binnen het Preventie Collectief gebruikt ze haar brede kennis en ervaring met praktijkonderzoek voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van anderen.

Nieuws

Wat we doen

We inspireren, realiseren en leren. We werken met verwondering, passie en doorzettingsvermogen. De kennis die wij ook zelf steeds weer opdoen delen wij graag. Dit brengen wij met herkenbare ervaringsverhalen, blog- en nieuwsberichten.

Op pad met Nestore

Het Preventie Collectief verzorgt in samenwerking met Seniorenwelzijn een Preventielab voor NESTORE, de virtuele coach om zo lang mogelijk fit en vitaal te blijven. Het beeld bestaat soms dat ouderen nog weinig van nieuwe technologie gebruik maken. Niets is minder waar.

lees meer

Een nieuwe partner

Preventie Collectief gaat partnership met K2 Next aan. Net als het Preventie Collectief streeft K2 Next naar praktisch haalbare en onderscheidende oplossingen en een actiegerichte aanpak bij vernieuwing in de zorg en het sociaal domein.

lees meer

Meer dan 170 miljoen…

Wat zou er gebeuren als we op alle beleidsterreinen een preventie mindset en focus ontwikkelen?

lees meer

Social

Volg ons op social media

Onze partners